Veelgestelde vragen

Aanmelden
Moet ik me ver van tevoren aanmelden bij BECO?
In veel gevallen hanteren leveranciers een maand opzegtermijn. Daarnaast geldt voor u als consument een wettelijke bedenktijd van acht werkdagen. Daarin kunt u zich bedenken en kos-teloos afzien van een eventuele overstap. Als nieuwe leverancier mogen wij in die periode nog niets voor u regelen, tenzij u daartoe een duidelijke opdracht geeft. Het is dus belangrijk dat u zich tijdig aanmeldt bij BECO. Het liefst minimaal zes weken van tevoren.
Wat heb ik nodig om mij aan te melden?
Om de overstap naar BECO soepel te laten verlopen, hebben wij de einddatum van uw lopende contract nodig en de meterstanden. De doorgegeven einddatum is de ingangsdatum van uw contract bij BECO. Ongeveer een week voor de geplande overstapdatum vragen wij u om de meterstanden door te geven. Die gelden bij BECO als beginstand en bij uw oude leverancier als eindstand. Op die manier is er geen overlapping en geen hiaat, maar loopt de energielevering keurig door.
Zegt BECO mijn huidige contract op bij een overstap?
In principe wel. Maar dan moet uw huidige leverancier wel zijn aangesloten bij Contract Controle Protocol (CCP). Dit is een landelijke database waarin de aangesloten leveranciers vastleggen op welke naam een contract is afgesloten, voor welke periode, wat de einddatum is en welke opzegtermijn er geldt. Op de website www.edsn.nl kunt u zelf nazien of uw leverancier bij CCP is aangesloten. Als dat niet het geval is, adviseren wij u om zelf de einddatum van uw leveringscontract te achterhalen en dit bij uw aanmelding bij BECO aan te geven. Aansluitend op de einddatum starten wij dan met de levering.
Hanteert BECO opzegboetes wegens contractbreuk?
Wettelijk is het leveranciers toegestaan om een opzegvergoeding in rekening te brengen als u voortijdig een contract verbreekt. Dan pleegt u immers contractbreuk en kan dat financiële schade betekenen aan de leverancier. De bedragen die hiervoor gerekend mogen worden, zijn wettelijk vastgesteld. Resterende looptijd van het contract , boetebedrag per product Het boetebedrag is afhankelijk van de resterende looptijd van het contract, oplopend van € 25,- (minder dan 1 jaar) tot € 125,00 (meer dan 2,5 jaar).
Neemt BECO opzegboetes over?
Nee, wij nemen geen boetes over die door andere leveranciers zijn opgelegd wegens een voortijdige opzegging. Deze zult u zelf moeten betalen.
Tot wanneer kan ik mijn contract kosteloos annuleren?
U heeft na aanmelding een wettelijke bedenktijd van acht werkdagen. In die periode kunt u het nieuwe contract kosteloos annuleren. Daarna is het rechtsgeldig en gaan wij aan de slag om de levering op uw adres in orde te maken. Indien u een contract voor bepaalde tijd voortijdig opzegt, dan betaalt u 15 procent van het verbruik in de resterende contractperiode.
Kan ik ook lid worden als ik geen energie wil afnemen?
Ja, je kunt altijd lid worden en betaald dan een kleine lidmaatschapsbijdrage. Het geld wat binnenkomt als lidmaatschaps-bijdrage wordt o.a. gebruikt om te investeren in duurzame pro-jecten. Wij willen graag aan zoveel mogelijk bedrijven en parti-culieren energie leveren, maar het is als lid van Amsterdam Energie niet verplicht om gas of groene stroom af te nemen. Je kan dus ook lid zijn en geen klant. Het is ook mogelijk om alleen elektriciteit (of alleen gas) af te nemen.
Wanneer kan ik energie gaan afnemen bij BECO?
Om energie te mogen leveren aan derden moet je beschikken over een licentie als energieleverancier. De voorwaarden die gesteld worden voor die licentie liegen er niet om. Daarom heeft BECO besloten zich aan te sluiten bij DE Unie (http://www.duurzameenergieunie.nl/). Dit biedt voor de toekomst de meeste voordelen om als coöperatie je energieproductie in eigen hand te houden, terwijl tegelijkertijd de administratieve lasten verlaagd worden door samenwerking aan de achterkant.
Zijn er kosten verbonden aan het lidmaatschap?
De jaarlijkse contributie van BECO bedraagt € 10,-. Daarnaast vragen wij eenmalig een bedrag van € 25,- administratiekosten. Je kunt dan gebruik maken van de voordelen die de BECO je biedt zoals gebruik van de energiekoffer, de zonnepanelenactie en de Energiecafés. Dit lidmaatschapsprogramma is op dit moment nog in ontwikkeling en zal verder worden uitgebreid.
Betalingen
Hoe wordt mijn voorschotbedrag bepaald?
Dat gebeurt aan de hand van drie elementen: de vaste kosten, van zowel BECO als de netbeheerder, het met u overeengekomen tarief en het geschatte jaarverbruik. Als u zich aanmeldt als klant van BECO krijgen wij van de netbeheerder de eindstanden van de achterliggende pe-riode. Deze cijfers, of eventueel een door uzelf doorgegeven verbruik, gebruiken wij als basis voor de vaststelling van uw geschatte verbruik en dus uw maandelijkse voorschotnota.
Wanneer mag BECO mij afsluiten?
Als u zich niet aan uw contractverplichtingen houdt. Wij zijn met u overeengekomen dat u jaarlijks de meterstanden doorgeeft en voor tijdige betaling zorg draagt. Als u zich niet aan die ver-plichtingen houdt, zullen wij u schriftelijk benaderen met het verzoek tot betaling over te gaan. Mocht dit niet lukken, dan heeft BECO het recht om het contract eenzijdig te beëindigen en de levering van energie te staken. Uw netbeheerder zal vervolgens contact met u opnemen om u aan te geven hoe u kunt voorkomen dat de meters ook fysiek worden afgesloten.
Wat gebeurt er als het door saldotekort niet lukt om een (maandelijkse) betaling te innen via incasso?
Dan zullen wij u hierover berichten. Later in de maand zullen wij opnieuw een poging doen om het verschuldigde bedrag via automatische incasso van uw bankrekening te halen.
Duurzame stroom en gas
Wat is duurzame stroom?
Stroom die wordt opgewekt op een duurzame manier. Dit kan door o.a. zonnepanelen, windmolens, waterkracht, aardwarmte, biomassa en WKK’s. De CO2 uitstoot wordt hierbij tot 0 of een minimum beperkt.
Wat is vergroend gas?
Groen gas is nu nog zeer beperkt leverbaar en nog erg duur. BECO gaat voor vergroend gas, het best haalbare, uit Nederland. Vergroend gas wil zeggen dat voor de winning van het gas een CO2 compensatie is. Het is gecertificeerd volgens “Gold Standard”. Voor het compenseren van de CO2 uitstoot worden elders projecten opgezet dit daar de CO2 uitstoot verminderen. Momenteel wordt er een kleine, groene waterkrachtcentrale gebouwd in India voor de plaatselijke bevolking. Het aanleggen van nieuwe bossen of het leveren van kleine kooktoestellen in Afrika behoort ook tot deze projecten.
Jaar- en eindnota
Wanneer ontvang ik mijn eindnota of jaarafrekening?
Binnen drie weken nadat wij de meterstanden van de netbeheerder hebben ontvangen, sturen wij u de jaarafrekening. Dat lukt echter alleen als de opnamedata van gas en stroom hetzelfde zijn. Bent u overgestapt naar een andere leverancier, dan is uw oude energieleverancier verplicht om binnen twee maanden na het beëindigen van de levering de eindafrekening op te maken. BECO streeft ernaar dat eerder te doen, maar is wel afhankelijk van uw hulp; hoe eerder wij de eindstanden krijgen aangeleverd, hoe eerder wij actie kunnen ondernemen.
Hoe vaak kan ik een jaarnota ontvangen en wanneer wordt die verstuurd?
BECO stuurt één keer per jaar een eindafrekening, zodat u een goed overzicht heeft van uw gebruik in dat jaar. Op verzoek kunnen wij u vaker in het jaar een nota sturen. De minimale periode van levering waarvoor BECO u een nota kan sturen, is zes maanden. Houdt u er echter rekening mee dat u bij meerdere nota’s een minder goed beeld krijgt van uw jaarverbruik.
Hoe maakt BECO de jaar- of eindnota op?
Daarvoor gebruiken wij de meterstanden als uitgangspunt; het verschil tussen de beginstand en de eindstand is uw verbruik. Dat wordt aan u doorberekend tegen het vooraf overeengekomen tarief. Daarnaast zijn de vaste kosten in de jaar- of eindnota verrekend. Het bepalen van de meterstanden kan op verschillende manieren: • U vult zelf de meterstandenkaart in die uw netbeheerder u toestuurt. Die gegevens stuurt de netbeheerder door naar BECO • De meteropnemer neemt de standen in uw meterkast op, waarna de netbeheerder de standen aan BECO doorgeeft • De netbeheerder maakt een schatting van uw verbruik op basis van historisch bekende standen. Dit gebeurt als de meteropnemer u niet thuis treft of u de standenkaart niet ingevuld terugstuurt • U stuurt zelf de standen direct aan BECO door • BECO maakt een schatting van uw verbruik. Dat doen wij in het geval dat wij noch van u noch van de netbeheerder meterstanden hebben ontvangen.
Het tarief op de nota is anders dan in het contract staat. Hoe kan dat?
Op de nota die wij u toesturen, staat het gemiddelde tarief dat u over de afgelopen notaperiode heeft betaald. Door verschillende redenen kan dat anders zijn dan het tarief in uw contract: – U heeft een variabel contract. De tarieven in deze contractvorm wijzigen ieder half jaar; – Uw vaste contract liep af tijdens de notaperiode en is omgezet naar een variabel contract, met de bijbehorende tarieven van die contractvorm; – De energiebelasting is veranderd. Elk jaar stelt de overheid die opnieuw vast. BECO heeft daar geen invloed op; – U heeft voortijdig uw vaste contract opgezegd of het maximumverbruik overschreden. In deze gevallen berekenen wij ons variabele tarief door.
Waarom maakt BECO een jaar- of eindnota op?
Uw maandelijkse voorschotbedrag voor elektra en/of gas is gebaseerd op een geschat jaarver-bruik. Dat kan afwijken van de werkelijkheid. Om te voorkomen dat u teveel of te weinig betaalt op jaarbasis, berekenen wij één keer per jaar uw daadwerkelijke verbruik. Op basis daarvan kan uw voorschotnota worden aangepast op uw echte verbruik, en krijgt u inzicht in uw energie-kosten. De eindnota maken wij op indien u besluit over te stappen naar een andere leverancier of naar een ander adres verhuist. Op basis van de meterstanden van dat moment krijgt u van ons de afrekening.
Welke bedragen verrekent BECO in de jaar- of eindnota?
Alle voorschotbedragen die binnen het jaar van de jaarnota-periode vallen worden in de jaarnota verrekend. Bij een eindnota worden alle nog openstaande bedragen met u verrekend.
Wanneer wordt het bedrag van de jaarafrekening geïncasseerd of uitgekeerd?
Zodra u de jaarafrekening heeft ontvangen, zal bij de betaling van de daarop volgende maand automatisch uw jaarbedrag worden meegenomen. Het bedrag wordt af- of bijgeschreven rond de tiende van de volgende maand.
Wanneer krijg ik mijn jaarafrekening?
Zodra wij de jaarstanden binnenkrijgen van de netwerkbeheerder versturen wij de jaarafrekening.
Welke betaalmogelijkheden biedt BECO?
U kunt bij BECO betalen via automatische incasso of per acceptgiro. Rond de eerste van iedere maand incasseren wij de voorschotbedragen van onze klanten. Dit werkt snel en efficiënt en heeft voor u als groot voordeel dat u er zelf niet om hoeft te denken. Mocht er onverhoopt on-voldoende saldo op uw rekening staan, dan proberen wij later in de maand nogmaals om uw notabedrag te innen. Betaling per acceptgiro kan wel, maar heeft niet onze voorkeur. Deze betalingsvorm brengt extra (bank)kosten met zich mee, die we aan u doorberekenen, duurt langer en is omslachtiger dan een automatische incasso.
Meters en standen
Aan wie geef ik mijn meterstanden door en op welk moment?
De netbeheerder is verantwoordelijk voor het opnemen van de meterstanden. De meters in uw meterkast zijn eigendom van deze organisatie. Een keer per jaar worden de meterstanden opgenomen of krijgt u het verzoek via een meterstandenkaart deze zelf in te vullen en op te stu-ren. De netbeheerder geeft de standen door aan BECO, zodat wij de jaarafrekening kunnen opmaken. In voorkomende gevallen vragen wij u zelf om de meterstanden. Bijvoorbeeld als die fors afwijken van voorgaande keren of bij een aan- of afmelding.
Hoe weet ik welk telwerk hoogtarief is en welk laagtarief?
Als uw stroomverbruik dag en nacht tegen hetzelfde tarief wordt afgerekend, dan wordt het enkeltarief gehanteerd. U kunt dat eenvoudig zien, doordat uw elektrameter maar één lopend telwerk heeft. Heeft uw meter twee telwerken, dan is er onderscheid tussen hoog- en laagtarief. U betaalt op doordeweekse dagen tussen 7.00 en 21.00 uur het hoogtarief en ’s nachts, in het weekend en tijdens feestdagen loopt het andere telwerk en krijgt u het laagtarief doorberekend. Meestal wordt met een pijltje aangegeven welke teller op welk moment actief is. Is het u niet duidelijk? Neem dan op een doordeweekse dag de stand van beide telwerken op en doe dit enige tijd later weer. De teller die heeft gelopen, is die van het hoogtarief.
Welk tarief is voordeliger: het enkel- of het dubbeltarief?
Dat hangt af van uw verbruik. Neemt u minimaal de helft van uw elektra af tijdens het laagtarief, dus ’s nachts of in het weekend of tijdens feestdagen, dan is het gunstiger om dubbeltarief te hebben. In de overige gevallen is het enkeltarief voordeliger, omdat u anders teveel kWh tegen het hoog tarief zou moeten afrekenen. U kunt zelf veel invloed uitoefenen op uw verbruik. Bijvoorbeeld door de wasmachine ’s nachts of in het weekend te laten draaien of apparaten in de nachtelijke uren op te laden. In veel gevallen kunnen wij de omzetting voor u doorvoeren. Lukt dat niet, dan moet u zich richten tot de netbeheerder (Enexis).
Hoe en waar kan ik mijn meterstanden aflezen?
In de meeste gevallen hangt de elektrameter in de meterkast of de gangkast op borst- of oog-hoogte. In appartementencomplexen is er soms een gezamenlijke ruimte voor de meters. De elektrameter kan een draaischijf hebben of een digitaal display. De verbruikseenheid is kWh, dat staat voor kiloWattuur. Een draaischijfmeter heeft een of twee telwerken, afhankelijk van het feit of u enkel- of dubbeltarief heeft. Bij digitale meters verspringt het display om de paar secon-den en geeft T1 in de meeste gevallen het laagtarief aan en T2 het hoogtarief. Als het scherm-pje van de digitale meter niet automatisch verspringt, dan kunt u dit handmatig regelen. De eer-ste nullen vooraan hoeft u niet te noteren. De gasmeter hangt laag in de meterkast, op kniehoogte. Het verbruik wordt weergegeven in kubieke meters (m3). Let op: soms hangt er in de meterkast ook een watermeter. Die hangt meestal lager dan de gasmeter. Bij het opnemen van de gasstand hoeft u de eerste nullen niet te noteren voor de stand. Ook de cijfers achter de komma (meestal 3 rode getallen) kunt u achterwege laten.
Hoe berekent BECO mijn gasverbruik?
De gasmeter geeft aan hoeveel kubieke meter gas u gebruikt. U betaalt echter voor de hoe-veelheid energie die u uit een m3 haalt. Dat is de zogeheten calorische waarde. Die kan per keer verschillen doordat gas een natuurproduct is; de ene keer is de calorische waarde hoger dan een andere keer. De ene keer haalt u dus meer energie uit hetzelfde aantal kubieke meters gas dan een andere keer. De netbeheerder houdt de gemiddelde calorische waarde bij van het gas dat wordt geleverd. Hierbij kan worden uitgerekend hoeveel energie u heeft gekregen bij een bepaald aantal afgenomen kubieke meters gas. U vindt dat terug op uw rekening. Dat getal wordt vermenigvuldigd met het aantal kubieke meters. De uitkomst is de door u verbruikte energie. Die betaalt u.
Netbeheer
Wie is mijn netbeheerder en wat doet die precies?
Een overzicht van netbeheerders per regio vindt u op www.aansluitingen.nl Soms zijn er verschillende beheerders voor stroom en gas. De netbeheerder is verantwoordelijk voor het leidin-gennetwerk voor de levering van elektra en gas. Deze organisatie is tevens eigenaar van de meters in uw meterkast. Jaarlijks neemt de netbeheerder de meterstanden op (of vraagt aan u dat zelf te doen en door te geven). Op basis van die standen maakt BECO de eindnota op.
Krijg ik een aparte rekening van mijn netbeheerder?
Nee, BECO is wettelijk gemachtigd om de kosten voor het netbeheer aan u door te berekenen in de voorschotnota. Wel zo gemakkelijk, want dan ontvangt u maar één factuur.
Waarom wil de netbeheerder mijn meterstanden weten?
Als eigenaar van uw elektra- en gasmeter wil de netbeheerder uw verbruik zo exact mogelijk doorgeven aan BECO. Daarom worden eens per jaar de meterstanden opgenomen of vraagt de netbeheerder u deze schriftelijk door te geven (of via internet). Op basis van die eindstanden maakt BECO uw jaarafrekening op.
Kan mijn meter zomaar worden afgesloten door de netbeheerder?
Dat gebeurt niet zomaar. Als eigenaar van de meters is de netbeheerder gerechtigd deze af te sluiten. Bijvoorbeeld omdat het contract met de leverancier is beëindigd wegens wanbetaling, of omdat er geen leverancier bekend is bij nieuwbouwwoningen. In alle gevallen zult u eerst schrif-telijke verzoeken ontvangen om een nieuwe leverancier te zoeken of u aan te melden. Pas als er niet (tijdig) op deze brieven wordt gereageerd, kan de netbeheerder besluiten de meters af te sluiten. Uw netbeheerder kan u meer vertellen over de voorwaarden van afsluiting.
Wie geeft eventuele wijzigingen door aan BECO?
BECO en de netbeheerder werken nauw samen. Wijzigingen worden onderling doorgegeven. Wij krijgen van de netwerkbeheerder gebruiksgegevens en meterstanden door en een eventue-le vervanging van de meter of een omzetting van enkel- naar dubbeltarief. Op onze beurt stellen wij de netbeheerder op de hoogte van nieuwe aan- en afmeldingen.
Kan ik zelf mijn netbeheerder kiezen?
Nee, netbeheerders zijn gebonden aan een bepaalde regio. Ieder gebied heeft zijn eigen netbeheerder die verantwoordelijk is voor het onderhoud en een goede werking van het energie-netwerk. Voor Noord Brabant is dit Enexis.
Waarom bepaalt niet BECO maar de netbeheerder de begin- en eindstanden van levering?
Het is belangrijk dat de overstap naar een andere leverancier soepel verloopt, dat u betaalt wat u heeft verbruikt, en geen rekening ontvangt die eigenlijk voor de vorige bewoners is. Als onafhankelijke partij stelt de netbeheerder de officiële begin- en eindstanden vast. De eindstand bij uw vorige leverancier is gelijk aan de beginstand bij uw nieuwe leverancier. In geval van verhuizing zullen wij u ook zelf naar de standen vragen en deze doorgeven aan de netbeheerder.
Bij wie kan ik terecht als ik een storing heb?
In geval van stroom- of gasstoring kunt u terecht bij het landelijke meldpunt via storingsnummer 0800-9009.
Wijzigingen doorgeven
Hoe geef ik een opzegging door?
De opzegging kunt u via e-mail sturen aan info@bernhezerenergie.nl . Binnen enkele dagen ontvangt u van ons een bevestiging met daarin de te volgen stappen. Vaste contracten van BECO worden na de vervaldatum automatisch omgezet in variabele contracten, zodat u de vrijheid heeft dit zo te laten of een nieuw vast contract af te sluiten.
Hoe geef ik mijn verhuizing door?
U kunt een bericht sturen naar info@bernhezerenergie.nl met daarin vermeld het oude en nieuwe adres, klantnummer en datum van verhuizing.
Hoe wijzig ik mijn contract?
Een variabel contract kunt u op ieder gewenst moment omzetten in een vast contract met een vooraf bepaalde looptijd. Dat kunt u regelen door een mailtje naar info@bernhezerenergie.nl. Een vast contract kunt u niet tussentijds wijzigen. Daarvoor hebben wij de energie al ingekocht, zodat het niet mogelijk is gedurende de contractperiode over te stappen of te veranderen. Zodra de einddatum van uw vaste contract is bereikt, wordt uw contract automatisch omgezet in een variabel contract. Vervolgens kunt u zelf kiezen of u een nieuw vast contract wilt afsluiten.
Hoe wijzig ik mijn bankrekeningnummer?
Dat kunt u aanpassen door contact met ons op te nemen via mail. Houdt uw huidige rekening-nummer ook bij de hand en zorg ervoor dat u de juiste tenaamstelling van het nieuwe bankrekeningnummer doorgeeft.
Kan de tenaamstelling van mijn contract worden gewijzigd?
Als het een kleine aanpassing betreft, is dat zo geregeld. Denk hierbij aan een verkeerd ge-spelde naam die moet worden aangepast, initialen of een meisjesnaam die moet worden aan-gevuld. Dat kunt u eenvoudig telefonisch met onze klantenservice regelen. Moet de tenaamstel-ling worden gewijzigd i.v.m. een scheiding of omdat u het contract op naam van uw partner wenst voort te zetten, is dat wat ingewikkelder. In zulke gevallen moet ook de netbeheerder op de hoogte worden gesteld. Wij zullen bij een scheiding het contract ontbinden en een nieuw contract aangaan met de achtergebleven bewoner. Ook voor deze procedure kunt u bij onze klantenservice terecht.
Kan ik de incassodatum veranderen?
BECO voert op een vaste datum alle incasso’s uit: namelijk op de 1e van de maand. Jaarnota’s worden verrekend, nadat u de nota heeft ontvangen. Als wij het te innen bedrag niet kunnen incasseren vanwege saldotekort, dan volgt ongeveer een week later een nieuwe poging.
Als ik een nieuwe woning laat bouwen, kan ik dan ook energie afnemen bij BE-CO?
Ook bij nieuwbouw kunt u direct gebruikmaken van de voordelige groene stroom van BECO. Zodra u zich aanmeldt bij uw nieuwe netbeheerder, kunt u aangeven dat u de energielevering door BECO wil laten verrichten. Doet u dat niet, dan komt u automatisch terecht bij de regioleverancier.
Wat moet ik doen als ik ga verhuizen?
Wanneer u gaat verhuizen, zorg er dan voor dat uw adreswijziging uiterlijk twee weken voor de geplande verhuisdatum bij ons bekend is. Wij regelen dat u in de nieuwe woning tijdig van energie wordt voorzien en dat de energievoorziening in uw oude woning op correcte wijze wordt afgesloten.
Hoe gaat de betaling van de voorschotbedragen?
BECO werkt met automatische incasso. Dit betekent dat wij het bedrag van de voorschotnota of eindnota van uw bankrekening incasseren en dat u geen omkijken heeft naar de betaling van uw energierekening.
Waarop baseert BECO mijn voorschotbedrag?
Bij de overstap naar BECO geeft de netbeheerder uw historisch verbruik door aan BECO. Op basis van dit verbruik berekent BECO uw nieuwe voorschotbedrag. Dat krijgt u per post toegestuurd. Tegelijkertijd wordt het voorschotbedrag van uw huidige leverancier in mindering gebracht.
Algemeen
Waarom alleen initiatieven voor leden i.p.v. alle burgers?
Omdat de BECO een coöperatie is. Een coöperatie is er voor de leden maar iedere inwoner van Bernheze kan hieraan meedoen en lid worden.
In hoeverre ondersteunt de gemeente dit initiatief?
Waar mogelijk. Door kennisdeling met andere coöperaties te faciliteren, kennis beschikbaar te stellen en voor de coöperatie in Bernheze waar mogelijk actief mee te werken en mee te denken.
Wat is de rol van de gemeente?
De gemeente zal net als iedere ander participeren in de energiecoöperatie. Daarin is geen verschil met andere leden. De gemeentelijke organisatie wil graag meedenken/meewerken aan initiatieven die er vanuit de coöperatie worden opgepakt.
Hoe gaat men om met de distributie van stroom (netwerk beheerder)?
Net als nu. Enexis verzorgt in Brabant de distributie voor alle energiebedrijven die een vergunning hebben. Ze zijn daartoe wettelijke verplicht. Dat doen ze dus ook voor een energiecoöperatie.
Wanneer wordt duurzame energie goedkoper/ economischer dan isoleren?
Ieder project kent zijn eigen rekensommetje. Isoleren/reduceren is in veel gevallen economisch voordeliger dan zelf gaan produceren. We willen ook hierop aantrekkelijke acties voor leden opzetten.
Wordt er ook onderzoek gedaan naar welke energie vorm mensen aanspreekt?
We denken dat die in ieder geval betaalbaar, eigen en duurzaam moet zijn. De projecten ontstaan vanuit de input van de leden, dus er zal logischerwijs voor vormen gekozen worden die mensen aanspreekt.
1e en belangrijkste stap voor duurzame energievoorziening is de energiebesparing, gaat de coöperatie dit ook gezamenlijk doen? Isolatie, warmte terugwinning, 3-voudig glas e.d.
De BECO is een samenwerking van leden. Als de leden dit oppakken dan gaat de BECO zeker aan de slag met energiebesparing. Vanaf het allereerste begin is er een werkgroep actief bezig met energiereductie. De energiekoffers en een aantal energiecafé’s zijn daarvan het resultaat. Het project buurkracht in Loosbroek is een mooi voorbeeld hoe leden / mensen in de buurt elkaar kunnen helpen en stimuleren om stappen te zetten op het gebied van energiebesparing zonder dat dat ten koste gaat van het wooncomfort. Vaak zelfs in tegendeel omdat het behaaglijker wordt in huis.
Duurzaam energiebeheer begint volgens de trias energetica met energie besparen. Dak, gevel, glas etc. pas daarna komt toch pas energie opwekken?
Dat is juist, ook daar zal de Bernhezer Energie Coöperatie zich op gaan richten.
Wordt er ook een energiebesparingdoelstelling geformuleerd? Zo ja, gaan we die ook monitoren?
Energiebesparing is de makkelijkste manier om de energienota naar beneden te krijgen. Door monitoring (gegevens beschikbaar krijgen) toe te passen is makkelijker te zien hoe en waar te besparen is.
Gaat BECO alleen Europese materialen gebruiken?
Dat wordt steeds lastiger als je het over zonnepanelen heeft. De meeste Europese productie is omgevallen door de versnelde daling (dumping) van de prijzen van zonnepanelen. Dat wil niet zeggen dat we hier niet kritisch naar zullen kijken. Kwaliteit staat voor BECO voorop. En dat moet ook als je je realiseert dat zonnepanelen 25 jaar op het dak liggen.
Bernheze energieneutraal in 2030 maar liever nog eerder toch?
Mee eens! De energiecoöperatie kan hier een belangrijke rol in spelen.
Wat is het voordeel voor leden op de korte termijn?
Collectieve inkoop samen met de andere energiecoöperaties levert direct financieel voordeel. Dat geldt ook voor het leggen van zonnepanelen. Veel mensen ervaren het ontstaan en meewerken aan het opzetten van een energiecoöperatie ook als een voordeel op korte termijn, iets bijzonders waar ze zich voor kunnen inzetten.
Wat wordt op korte termijn de reactie van energiebedrijven en regering als prijzen en belastingen niet op huidig niveau blijven of stijgen?
Als de prijzen en belastingen stijgen dan zullen steeds meer mensen mee gaan doen met een lokale energiecoöperatie. Als de prijzen en belastingen voor duurzame energie beter worden dan die van fossiele energie dan wordt er steeds meer via lokale energiecoöperaties gewerkt. Het lijkt ons uitgesloten dat de prijzen en belastingen op fossiele brandstoffen gaan dalen.
Ik wil zelf zonnepanelen kopen voor op mijn woning, kan de te-veel opgewekte energie weer terug naar het net? Wat is de in-vestering hiervoor en hoelang is de terugverdientijd?
In de wet staat dat het energiebedrijf mee moet werken tot 5000 kWh eigen verbruik verrekenen. Alles wat je meer dan je eigen verbruik terug levert aan het net zal tegen een lage prijs verrekend worden. De terugverdientijd is afhankelijk van de grootte van de installatie, de aanschafprijs maar ook natuurlijk de eventuele prijsstijging van stroom de komende jaren. Hoe meer panelen hoe lager de gemiddelde kWh-prijs en hoe sneller de terugverdientijd (gemiddeld nu 8-9 jaar). Stijgt de stroomprijs de komende jaren door met 6-7% dan is de terugverdientijd 7-8 jaar.
Waarom zijn er weinig initiatieven tot zonnepanelen op openba-re gebouwen waar particulieren aan mee kunnen doen?
Omdat dit nog niet financieel aantrekkelijk is doordat de opbrengst van de zonnepanelen nog niet verrekend mag worden met het eigen verbruik van de particulieren die meedoen. Zoals je wel de opbrengst van de zonnepanelen op je eigen dak met je eigen verbruik mag verrekenen (salderen heet dat).
Wanneer een particulier zijn grond beschikbaar stelt voor bij-voorbeeld zonnepanelen en de opbrengst is groter dan het ei-gen verbruik. Kan die particulier naast besparing daar dan ook geld mee verdienen?
Nee bij de huidige wetgeving niet.
Zijn er vergunningen nodig voor de zonnepanelen en zijn er vergunningen nodig om zonnepanelen op het maaiveld te plaatsen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom als wel in het buitengebied?
Nee er zijn geen vergunningen nodig voor zonnepanelen die met de hellingshoek van het dak worden mee gelegd. Ja er zijn wel vergunningen nodig voor vrijwel alle andere situaties en ook voor monumentale panden. Op www.omgevingsloket.nl kunt je de zogenaamde vergunningcheck doen. Hier kunt je alle gegevens invoeren en zal er aangegeven worden of er in jouw geval een vergunning vereist is.